Dane kontaktowe

Nazwa*
(Nazwa przedsiębiorstwa)

Adres*

Strona www
(adres powinie być wpisany w formacie http://adres-strony.pl)

Numer telefonu*

Dane osoby do kontaktu
Imię i nazwisko*

Telefon*

Adres e-mail*

Kategoria - obszar działania:*


Działania edukacyjne

Opis działań edukacyjnych*
(Dopuszczalny format - pliki tekstowe *.doc, *.docx. przy czym maksymalna objętość: 5 tys. znaków ze spacjami.)

Dodawanie dodatkowych plików

Załącz zdjęcia*
(Dopuszczalne formaty: JPG, PNG. Maksymalna wielkość pliku: 5MB. Nazwa pliku nie powinna zawierać polskich liter i spacji).
Prosimy o zamieszczanie plików, których objętość jest większa niż 5 MB na naszym serwerze FTP: http://ftp.abrys.pl/

Akceptacja regulaminu

Proszę zapoznać się z poniższym oświadczeniem:

1. Udzielam organizatorom konkursu "Głośna woda" zgody na wykorzystanie zgłoszonego materiału bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, poprzez jego używanie i korzystanie w całości lub z jego dowolnej części, publiczne rozpowszechnianie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także wszelkie inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, utrwalanie i zwielokrotnianie, w wszelkich formach publikacji, w tym publikacji elektronicznej w sieci Internet (w szczególności wykorzystanie przesłanego materiału w miesięczniku "Wodociągi-Kanalizacja" i na portalu ekoedu.com.pl), we wszystkich działaniach związanych z realizacją konkursu "Głośna woda" oraz działaniach redakcyjnych, a także wprowadzenie do pamięci komputerów, a w szczególności zamieszczania na dowolnych serwerach.

2. Oświadczam, że nadesłany artykuł oraz zdjęcia stanowią wyłączną własność uczestnika konkursu "Głośna woda" tj. przedsiębiorstwa wod-kan.

3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią wobec organizatora konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych zobowiązuję się zwolnić organizatora konkursu ze zobowiązania w tym zakresie i zobowiązuję się do realizacji wszelkich uzasadnionych roszczeń takiego podmiotu. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wyklucza dochodzenia od uczestnika przez organizatora odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

4. Wysłanie niniejszego formularza w postaci elektronicznej, również bez elektronicznego podpisu autora, równoznaczne jest z przyjęciem regulaminu konkursu "Głośna woda".


Akceptuję regulamin*

Zabezpieczenie antyspamowe

Proszę wpisać wynik słownie*

W przypadku problemów z formularzem prosimy o kontakt mailowy na adres: k.olejniczak@abrys.pl