O inżynierii i kształtowaniu środowiska

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizował II Konferencję Naukowo-Techniczną pt. „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Spotkanie, które odbyło się w dniach 18-19 czerwca 2015 r., jest cyklicznym wydarzeniem integrującym środowiska naukowe, samorządowe i przedsiębiorców, umożliwiającym wymianę doświadczeń oraz refleksji nad nowymi obszarami badawczymi w inżynierii środowiska. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji była gospodarka odpadami. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i zgromadziła ponad 150 uczestników niemal z całej Polski: pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych, reprezentujących różne ośrodki akademickie w kraju, przedstawicieli administracji publicznej oraz przedsiębiorstw.

Podczas obrad zaprezentowano 50 posterów (w formie multimedialnej) oraz wygłoszono 25 interesujących referatów w trakcie pięciu sesji plenarnych oraz w sesji posterowej. Sesje plenarne obejmowały gospodarkę odpadami komunalnymi i przemysłowymi, rekultywację terenów zdegradowanych i problemy gospodarki przestrzennej, gospodarkę wodą oraz ściekami, a także aspekty środowiskowe gospodarki surowcami i monitoring środowiska. Laureaci najlepszych posterów zostali nagrodzeni przez komisję konkursową. Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła uroczysta kolacja w zielonogórskiej palmiarni.

W drugim dniu konferencji odbył się wyjazd terenowy. Był to bardzo ważny element spotkania konferencyjnego, umożliwiający bezpośredni kontakt świata nauki z problemami aplikacji wyników badań. Uczestnicy zwiedzali zakład produkcyjny należący do Swiss Krono Group – Kronopol w Żarach – jednego z większych na świecie producentów płyt i wyrobów drewnopochodnych. Goście zostali zapoznani z cyklami technologicznymi produkcji, a także z problemami wykorzystania wody, oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami w zakładzie. Zaprezentowano również działania prośrodowiskowe, zapewniające minimalizację emisji zanieczyszczeń. Kolejnym punktem programu była wizyta w instalacji MBP (mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów) w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Marszów. To nowoczesny zakład, oddany do eksploatacji w tym roku, wyposażony w nowoczesne linie technologiczne sortowania i kompostowania odpadów komunalnych. Ostatnim etapem sesji terenowej było poznanie problemów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki leśnej, z którymi borykają się jednostki RDLP w Zielonej Górze. Na terenie Nadleśnictwa Żagań uczestnikom konferencji przybliżono działania na rzecz małej retencji w lasach oraz pracę urządzenia do rozdrabniania pozostałości po zrębie. To ważny element startowego wzbogacenia gleb leśnych w materię organiczną przed kolejnym nasadzeniem lasu. Wyjazd terenowy zakończyła konsumpcja dzika, którą zorganizowało Nadleśnictwo Żagań.